Algemene voorwaarden

Tingk

Algemene voorwaarden 

Versie: maart 2022

1 Algemene bepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • tingk.: tingk., gevestigd aan Spinnekop 2 (1444 GN) te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75241897;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie tingk. diensten levert.
 • de Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen tingk. en Opdrachtgever.
 • Partijen: tingk. en Opdrachtgever
 • Verwerkersovereenkomst: een aanvullende overeenkomst tussen Partijen, waarin wordt vastgelegd hoe tingk., in haar hoedanigheid als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met persoonsgegevens zal omgaan.

2 Toepasselijkheid

 1. Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van tingk., daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst, Verwerkersovereenkomst en/of gewijzigde dan wel aanvullende overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Om diezelfde reden zijn inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever niet van toepassing en worden deze daarom uitdrukkelijk door tingk. afgewezen.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. tingk. en Opdrachtgever zullen dan overleggen over nieuwe of vervangende bepalingen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen tingk. en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht weergegeven in het Burgerlijk Wetboek.

3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
 2. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn alle door tingk. afgegeven voorcalculaties of begrotingen vrijblijvend. Hieraan kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan tingk. bekend gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover tingk. hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
 4. De gegevens uit de administratie van tingk. leveren bewijs voor de door tingk. verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en zijn derhalve leidend. Het staat Opdrachtgever vrij om tegenbewijs te leveren.
 5. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. tingk. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen uit de Overeenkomst te verlangen. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan een dergelijk verzoek is tingk. niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van beëindiging of opschorting van de werkzaamheden door tingk..
 7. Verrekening van een factuur met een vordering van Opdrachtgever op tingk. is slechts mogelijk indien de betreffende vordering door tingk. schriftelijk is erkend.
 8. De in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is tingk. gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 9. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft een factuur of andere betalingsverplichting te voldoen, zal tingk. de vordering uit handen geven. Daarbij komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van €500,-. Onder deze kosten worden ook alle kosten van externe deskundigen begrepen.
 10. Indien de uitvoering van een Overeenkomst vertraging oploopt door uitblijven van de in de betreffende Overeenkomst beschreven inzet, medewerking of taakuitvoering van Opdrachtgever, of anderszins door Opdrachtgever is veroorzaakt, dan komen de kosten die de vertraging met zich meebrengt voor rekening van Opdrachtgever.
 11. tingk. kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan tingk. verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 12. Alle diensten, leveringen en werkzaamheden die tingk. heeft verricht op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen prestaties vallen, zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Voor het geval er geen tarieven zijn overeengekomen gelden de gebruikelijke tarieven van tingk.. tingk. is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 13. Voor het geval er voor de prestaties een vaste prijs is overeengekomen, zal tingk. Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de aanvullende diensten, leveringen en werkzaamheden als bedoeld in dit artikel, wanneer hier door Opdrachtgever om wordt gevraagd.

4 Tarieven

 1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is tingk. ten gevolge van inflatie jaarlijks gerechtigd een prijsverhoging door te voeren gelijk aan het wijzigingspercentage in de voorafgaande facturatietermijn van de “Index Zakelijke en ICT Dienstverlening”, zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS. tingk. dient een dergelijke prijsverhoging minimaal drie (3) maanden van tevoren aan te kondigen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever mag de Overeenkomst niet opzeggen wanneer hij het met deze prijswijziging niet eens zou zijn.
 2. In aanvulling op de in lid 1 van dit artikel genoemde indexering heeft tingk. het recht om de prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen in geval van redelijk gestegen bedrijfskosten waaronder, maar niet beperkt tot:

2.1 Gestegen loonkosten door krapte op de arbeidsmarkt dan wel indien de producten en diensten van toeleveranciers duurder zijn geworden. Ongeacht of de wijziging plaatsvindt als gevolg van omstandigheden die bij de ingang van de Overeenkomst al voorzien(baar) waren, is tingk. gerechtigd de prijzen en tarieven te wijzigen. tingk. moet een dergelijke prijswijziging minimaal drie (3) maanden van tevoren aankondigen bij Opdrachtgever en toelichten, tenzij deze prijsstijging het resultaat is van een stijging van de prijzen van toeleveranciers.

2.2 Wanneer betaling geschiedt naar aanleiding van  (exact) gebruik, ook wel bekend als pay-per-use prijsmodellen van leveranciers, verrekent tingk. de prijsverhogingen of prijsverlagingen direct in de eerstvolgende factuur.

 1. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 8 dagen (acht) na aankondiging van de prijsverhoging door tingk.  te ontbinden, met uitzondering van artikel 2.2.

5 Privacy en persoonsgegevens

 1. Indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op (een deel van) de werkzaamheden, zullen Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een aanvullende Verwerkersovereenkomst sluiten. Hierbij is tingk. tussen Partijen aan te merken als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6 Risico en beveiliging

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder ook begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.
 2. De door of vanwege tingk. aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever zo worden behandeld en uitsluitend aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie kenbaar worden gemaakt. tingk. heeft het recht toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7 Acceptatie van het geleverde

 1. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor tingk. enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtgever mag de acceptatie niet weigeren om redenen die geen verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet vanwege het bestaan van kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag verder niet worden geweigerd vanwege aspecten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces. Acceptatie heeft tot gevolg dat tussen Partijen vaststaat dat tingk. haar verplichtingen van de terbeschikkingstelling en levering van de Prestatie(s) afdoende is nagekomen zoals in de Overeenkomst beschreven.

8  Intellectuele eigendommen

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van tingk., tenzij schriftelijk overeengekomen is dat het eigendom bij Opdrachtgever komt te liggen. Overdracht van eigendom is slechts het geval zodra alle bedragen die Opdrachtgever aan tingk. op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan tingk. zijn voldaan en het geleverde geaccepteerd is conform hoofdstuk 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afspraken tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten, zijn alleen geldig wanneer die schriftelijk zijn aangegaan. Indien tingk. intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tast dit het recht of de mogelijkheid van tingk. niet aan om de aan de ontwikkeling van het werk ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Ingeval van de overdracht van een recht van intellectuele eigendom heeft tingk. het recht om ontwikkelingen te blijven doen voor zichzelf of een derde die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom op, op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, zoals programmatuur, oplossingen, databestanden, opleidingsmateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, adviezen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij tingk., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 4. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de werken (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 5. Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het tingk. steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van materialen waar intellectuele eigendomsrechten op berusten in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze materialen. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

9 Levering

 1. Alle door tingk. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. tingk. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt tingk. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. tingk. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is tingk. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen tingk. en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10 Meer- en minderwerk

 1. Partijen kunnen meer- en minderwerk zowel mondeling als schriftelijk overeenkomen.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door tingk. hetzij op verzoek of op last van opdrachtgever, hetzij op last van door opdrachtgever ingeschakelde derden boven de overeengekomen hoeveelheid te leveren producten en te verrichten diensten wordt geleverd en/of verricht.
 3. tingk. heeft het recht meerwerk in rekening te brengen.

11 Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet tingk. hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.
 2. Eventuele extra kosten, die tingk. moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen vereist, zullen door opdrachtgever worden vergoed.
 3. Indien de onvoorziene omstandigheden niet onmiddellijk handelen vereist, kan opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
 4. tingk. is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde diensten of producten of vertraging in de uitvoering, in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht. Ook is tingk. niet aansprakelijk voor schade waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan leveranciers van tingk..
 5. In geval van overmacht is tingk. gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en claims van opdrachtgever en/of derden gehouden te zijn.
 6. In geval van overmacht is tingk. gerechtigd om nakoming van de overeenkomst voor de duur van de overmachtstoestand op te schorten.
 7. Indien de overmachtstoestand 3 maanden of langer duurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

12 Gewijzigde uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de opdracht of een deel daarvan slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. tingk. wijst opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. tingk. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van tingk. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is tingk. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van tingk. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van tingk. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien tingk. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien tingk. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is tingk. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten en gederfde winst die daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan direct opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 7. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 13.1 reeds producten en diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat tingk. ten aanzien van die producten of diensten in verzuim is. Bedragen die tingk. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Na levering conform het bepaalde in artikel 7 en artikel 9 is tingk. niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de producten of diensten.
 2. Indien aantoonbaar en expliciet overeengekomen met opdrachtgever dat de dienst van tingk. heeft geleid tot een toerekenbare tekortkoming, omvat de totale aansprakelijkheid van tingk. niet meer dan de gedane betalingen door opdrachtgever voor de geleverde dienst. In geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan de dekking van de verzekering van tingk., dan wel tot maximaal van het door tingk. krachtens de Overeenkomst te ontvangen bedrag ingeval van nakoming daarvan, zulks met een maximum van € 10.000,00 (tienduizend).
 3. Aansprakelijkheid van tingk. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan tingk. voorgeschreven zaken, materialen, producten of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan tingk. voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart tingk. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of dienst dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door tingk. geleverde producten of diensten.

15 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken in of ongeschiktheid van producten of diensten die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 2. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde, verplicht gestelde of voorgeschreven producten of diensten en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 3. Indien opdrachtgever de verleende opdracht annuleert en/of wijzigt, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van tingk. de daaruit voortvloeiende schade waaronder winstderving, aan tingk. te betalen.
 4. Opdrachtgever is alleen dan in verzuim indien Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling door tingk. heeft ontvangen, waarin Opdrachtgever  nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

16 Geheimhouding

 1. tingk. verplicht zich tot zorgvuldigheid en volledige geheimhouding met betrekking tot de verkregen informatie zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden ten gunste van Opdrachtgever.

17 Overdracht van rechten en plichten

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen jegens tingk. aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tingk..

18 Overige bepalingen

 1. Alle geschillen uit overeenkomsten met Opdrachtgever voortvloeiende zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.